Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zasady funkcjonowania

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Zasady funkcjonowania

Ø  Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

a) Miasto Stołeczne Warszawa,

b) Rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu

c) Przychody konta dochodów własnych

Ø  Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w Ustawie o finansach publicznych. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest „Plan dochodów i wydatków” na dany rok kalendarzowy zwany „planem finansowym”.  W przedszkolu utworzony jest rachunek dochodów własnych, posiadający własny rachunek bankowy.  Przedszkole może gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody określone w uchwałach Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Rada Miasta ustala źródła dochodów i ich przeznaczenie.

Ø  Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane będą zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

Ø  Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Podstawa programowa jest realizowana nieprzerwanie w godz. 7:00 –13:00.

Ø  Wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez m.st. Warszawa wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego oraz zasady jej regulowania ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy.

Ø  Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Wysokość stawki  żywieniowej  ustala dyrektor  przedszkola  na podstawie analizy kosztów żywienia w  porozumieniu z Radą Rodziców. Nie może być ona wyższa, niż wskazana w aktualnie obowiązującej uchwale Rady Miasta Stołecznego Warszawa.

Ø  Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.


Wprowadził BZMW/ext.aolczyk 2012-11-27
Aktualizujący bzmw/ext.dkrakowska 2017-07-02
Zatwierdzający bzmw/ext.dkrakowska 2017-07-04
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-07-05
Wersja standardowa