Kanał Wyżej
Kompetencje

Cele i zadania przedszkola:
 
Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności podstawy programowej wychowania przedszkolnego:
1.  Zapewnia opiekę, wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
2. Zapewnia wszystkim dzieciom pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny, emocjonalny oraz fizyczny zgodnie z ich możliwościami i potrzebami psychofizycznymi w warunkach poszanowania godności osobistej, z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka.
3. Realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie, co najmniej podstawy programowej w oparciu o program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez MEN oraz programy autorskie, własne, pisane zgodnie z podstawą programową.
4. Zapewnia organizację zajęć dodatkowych z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.
5. Kształtuje umiejętności współżycia i współdziałania w zespole niejednorodnym, uczy poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka.
6. Umożliwia dzieciom wychowanie w poczuciu przynależności narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
7.  Wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz współdziała z rodziną w przygotowaniu do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych uwzględnia stopień i rodzaj niepełnosprawności.
8. Udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, psychologiem i innymi specjalistami na terenie placówki oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci.
9.  Konsekwentnie przestrzega praw dziecka oraz upowszechnia wiedzę o tych prawach.
10.Zapewnia wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki nauki oraz opiekę.
11.Przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo -edukacyjnego uwzględniając zasady zaspokajania potrzeb dziecka, aktywności oraz indywidualizacji.
12.Praca wychowawczo - dydaktyczna prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, zatwierdzonego przez MEN i wybranego spośród innych przez Radę Pedagogiczną. Istnieje również możliwość pracy na podstawie programu własnego zatwierdzonego w trybie przewidzianym przepisami prawa.
13.Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku, zainteresowań i możliwości rozwojowych dziecka, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności: zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa pod każdym względem, stosuje w swoich działaniach przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, nauki oraz przepisy przeciwpożarowe, współpracuje z ośrodkami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami specjalistycznymi zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc.
14.W ramach posiadanych możliwości Przedszkole Nr 217 w Warszawie organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno - pedagogiczną.
15.Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny opiece dwóch, w wyjątkowych sytuacjach trzech nauczycieli.
16. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach, co roku zatwierdza organ prowadzący.
17. W oddziale dla dzieci trzyletnich lub w grupach dzieci 3 i 4 - letnich, w których jest minimum dziesięcioro 3 - latków zatrudniona jest dodatkowa pomoc nauczyciela.
18.W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci z tego oddziału w przedszkolu. Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Kompetencje

Wersja standardowa